NZOZ „ZPO Przystań” udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin..

 
Celem zakładu jest :
  • objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, a których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, przygotowanie rekonwalescenta na powrót do swojego środowiska rodzinnego,
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Do zadań zakładu należą :

  • kontynuacja leczenia
  • rehabilitacja
  • organizacja czasu wolnego i pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych
  • przygotowanie chorego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym.
Copyright by Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Przystań" w Mielcu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.